Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Innovationsstödsystem

Från Samsyn
Hoppa till: navigering, sök

Innovationsstödssystem - ett stödsystem för innovation. Det omfattar olika aktörers funktioner och verksamheter för att stötta innovation vid universitet, näringsliv, idéburen sektor och i offentlig verksamhet. Ett innovationsstödsystem är tänkt att stärka förutsättningar för att idéer kan komma vidare i realiseringsprocessen.

Tillämpning

Begreppet innovationsstödsystem avser organiserat stöd till innovation, och även stöd till aktörer som arbetar med innovationsstöd.[1] Aktörer i ett sådant stödsystem är till exempel myndigheter såsom Vinnova och Tillväxtverket, lärosäten, inkubatorer och andra test- eller innovationslabb. Nämnda aktörers inbördes relationer och med organisationer där innovation sker utgör också en del av ett innovationsstödssystem.

På lärosäten är innovationsstöd en viktig del av nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap och består bland annat av innovationskontor och holdingbolag som finns knutna till både universitet och högskolor. Tillika utgör universitet och högskolor en vital del av innovationsstödsystemet. Innovationsstöd organiseras på olika vis på universiteten och ser olika ut beroende på vilken typ av innovation det handlar om. På Stockholms universitet består till exempel innovationsstödet av tre aktörer med olika roller som utgör "sammanhängande och komplementärt stöd" bestående av innovationskontor, inkubator och holdingbolag som beskrivs stödja innovationsprocessens olika faser.[2]

En annan del av innovationsstödssystemet finns utanför universitet och högskolor men har koppling till lärosäten, ofta i nära geografisk anslutning. Här ingår bland annat forskningsparker och inkubatorer som har en viktig roll i de regionala innovationssystemen. Inkubatorer arbetar med att stödja innovatörer och företag i tidiga skeden och att få företagen att växa. Aktörer i innovationsstödsystemet bildar nätverk med kompetens och resurser att stödja olika typer av innovatörer och innovationer utifrån deras unika behov.

Innovationsstöd för regional och social innovation

En förhållandevis ny satsning är förstärkning av innovationsstödsystem för sociala innovationer. Regeringen tagit fram "strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation" i vilken vikten av anpassning av innovationsstöd till utveckling inom sociala företag betonas. Vid Malmö universitet finns även Mötesplats social innovation som är nationell kunskapsnod för social innovation och verkar för att stödja och stärka innovation som möter samhällsutmaningar.[3]

Andra innovationsstödssystem omfattar aktörer inom region och i näringsliv inom olika näringsgrenar och fält. I form av nätverk och innovationspartnerskap främjas arbete med utveckling av verksamheter och företag inom ett område eller en region. Ett exempel på ett sådant nätverk är Landsbygdsnätverket som har som delmål att främja innovation inom svensk landsbygd. Nätverket samverkar med europeiska innovationspartnerskapet inom jordbruk, the agricultural European Innovation Partnership , EIP-Agri

Engelsk översättning

Innovation support system

Referenser

  1. ”Västra Götalandsregionen”. Innovationssystemet i Västra Götaland - En analys av utbud och efterfrågan. http://cf.vgregion.se/fakta/trycksak/trycksakPDF/VGISrapport0805199.pdf. Läst 1 okt. 2018. 
  2. ”Innovationsstöd vid Stockholms universitet”. Stockholms universitet. https://www.su.se/samverkan/2.1034/innovationsst%C3%B6d. Läst 22 okt. 2018. 
  3. ”Nationell kunskapsplattform”. Malmö universitet. http://socialinnovation.se/#section-about. Läst 22 okt. 2018. 

Externa länkar

Organisationen SNITTS (Swedish Network for Innovation and Technology Tranfser Support) , en medlemsbaserad organisation inom det nationella innovationsstödet

Stockholms universitets innovationsstöd SU Innovation

SIDA om stöd till innovationssystem